പന്തുവരാടി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
ദാസരതാകിയ പാണ്ഡവരിവരുടെ ദുര്യോധനവധം പന്തുവരാടി
നിര്‍ജ്ജരവരജന്‍ ദുര്യോധനവധം പന്തുവരാടി
രാജ്യമശേഷമെനിക്കായെന്നാല്‍ ദുര്യോധനവധം പന്തുവരാടി
പരവശഭാവമിതെന്തു ദുര്യോധനവധം പന്തുവരാടി
സഹജ സുയോധന ദുര്യോധനവധം പന്തുവരാടി
എത്രവിചിത്രം ചരിത്രമിദം സുഭദ്രാഹരണം പന്തുവരാടി
മാ കുരു ശോകം മമ ജനനീ രാവണോത്ഭവം പന്തുവരാടി
കിന്തു കഥയസി ഭോ രണഭീരോ നരകാസുരവധം പന്തുവരാടി
ബാലക സുഖമോ തവ പ്രഹ്ലാദ ചരിതം പന്തുവരാടി
അത്ഭുതമത്ഭുതമഭ്യസനം പ്രഹ്ലാദ ചരിതം പന്തുവരാടി
ദൈത്യവൈരി വിഷ്ണുതന്റെ ഭൃത്യനായ പ്രഹ്ലാദ ചരിതം പന്തുവരാടി
വിക്രമജലധേ മമവാക്യം ദേവയാനി സ്വയംവരം പന്തുവരാടി
കാനനമിതിലിവനെന്തിനായ് ദേവയാനി സ്വയംവരം പന്തുവരാടി
ശത്തുണാശണശുണാ പൂതനാമോക്ഷം പന്തുവരാടി
ചേദിപവംശശിഖാമണേ രുഗ്മിണി സ്വയംവരം പന്തുവരാടി
അത്ഭുതമിദധുനാ രാവണവിജയം പന്തുവരാടി
പ്രാകൃതാ വാനരാകൃതേ രാവണവിജയം പന്തുവരാടി
കഷ്ടമാകിയ കര്‍മ്മം ചെയ്തതിനിഹതവ ലവണാസുരവധം പന്തുവരാടി
ചിന്തനം കൂടാതെ നീ സൈന്ധവമിതുതന്നെ ലവണാസുരവധം പന്തുവരാടി
ആരെടാ ബാലനെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന ലവണാസുരവധം പന്തുവരാടി
മാനയ വാചം മമ ദനുജാധിപ ബാണയുദ്ധം പന്തുവരാടി
അഥ പുനരപിദ്രം ജാതു കേനാപി യൂനാ ബാണയുദ്ധം പന്തുവരാടി
നന്ദ്യാദേവിമാർ വളർത്ത നിഴൽക്കുത്ത് പന്തുവരാടി
എന്നാൽ കാണട്ടെടാ നിഴൽക്കുത്ത് പന്തുവരാടി
ഇല്ല നാഗരികഭംഗിതിങ്ങിയിതുപോലെ നിഴൽക്കുത്ത് പന്തുവരാടി
ദുഷ്ടാ നീ നില്ലെടാ ദൂരെ നിഴൽക്കുത്ത് പന്തുവരാടി
ഛായ യഞ്ജനത്തിലെന്തു നിഴൽക്കുത്ത് പന്തുവരാടി
ഗാന്ധാരേയാജ്ഞയാൽ വന്ന നിഴൽക്കുത്ത് പന്തുവരാടി
കാട്ടിൽക്കിടക്കും നിന്നാലേ നിഴൽക്കുത്ത് പന്തുവരാടി
സാധുതരം മനുജാധമ ചരിതം കാർത്തവീര്യാർജ്ജുന വിജയം പന്തുവരാടി
മുഷ്ടികബാഹുബലം കാണുകിൽ കംസവധം പന്തുവരാടി
കേൾക്കധരാധിപതേ മാമക കംസവധം പന്തുവരാടി
കൊടിയ ഗദാഹതികൊണ്ടു നിന്നുടൽ രാജസൂയം (തെക്കൻ) പന്തുവരാടി
കുണ്ഠതയില്ല രണത്തിലിനിക്കിന്നു രാജസൂയം (തെക്കൻ) പന്തുവരാടി
മുള്ള ജനങ്ങൾ നിന്നെപ്പോലെ രാജസൂയം (തെക്കൻ) പന്തുവരാടി
ക്ഷോണീദേവവരന്മാരേ! മാനനീയ ശീലന്മാരേ രാജസൂയം (തെക്കൻ) പന്തുവരാടി
ധൃഷ്ടനാകും എന്റെ വീര്യം രാജസൂയം (തെക്കൻ) പന്തുവരാടി
അതികുതുകം മേ വളരുന്നിന്നു രാജസൂയം (തെക്കൻ) പന്തുവരാടി
യുധിബലമിന്നു കാട്ടുക തേ രാജസൂയം (തെക്കൻ) പന്തുവരാടി
ഖേദമശേഷം തീർന്നു ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം പന്തുവരാടി
ഇപ്പോളതിൽ പരമൊരു ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം പന്തുവരാടി
ഉൽപ്പലേക്ഷണേ തവ സ്വൽപ്പവും ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം പന്തുവരാടി
ശ്രീരമചന്ദ്രവചനാമൃത വർഷമൂലം ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം പന്തുവരാടി
മിത്രാത്മജ മമ മിത്ര ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം പന്തുവരാടി
മൂഢ മർക്കടകീടക ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം പന്തുവരാടി
മന്ത്രിവര! നിശമയ സുമന്ത്ര! അംബരീഷചരിതം പന്തുവരാടി
അവരെയിഹ സമരഭുവി അംബരീഷചരിതം പന്തുവരാടി
ശിഷ്ടരതാകിയ ഭൂപതിവരരെ രാജസൂയം (വടക്കൻ) പന്തുവരാടി
മതി മതി നിന്നുടെ പൗരുഷ വചസാ രാജസൂയം (വടക്കൻ) പന്തുവരാടി
മുഖ്യമായുള്ളോരു രാജസൂയം രാജസൂയം (വടക്കൻ) പന്തുവരാടി

Pages