തോരണയുദ്ധം

തോരണയുദ്ധം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

ഇത്ഥം മത്വാ ഹനൂമാന്‍ വിരവൊടു

Malayalam
ഇത്ഥം മത്വാ ഹനൂമാന്‍ വിരവൊടു ധൃതിമാന്‍ ശിംശപാശാഖതന്നില്‍
സ്ഥിത്വാ ശോകാതുരോഭൂല്‍ തദനു ദശമുഖന്‍ സീതതന്‍ സന്നിധാനേ
രാത്യ്രാമര്‍ദ്ധാര്‍ദ്ധഗായാം അലര്‍ശരപരിതാപാതുരോലംകൃതസ്സന്‍
ഗത്വാ ചൊന്നാനിവണ്ണം മതിമുഖിയിലഹോ കാംക്ഷയാല്‍ തല്‍ക്ഷണേന

 

അത്ര ഭയമുള്ളതിലൊരുത്തനപിവരുമോ

Malayalam
അത്ര ഭയമുള്ളതിലൊരുത്തനപിവരുമോ
ചിത്രമിതു പങ്‌ക്തിമുഖ രാത്രിഞ്ചരവാസം
 
പങ്‌ക്തിമുഖ മഞ്ചമതില്‍ ബന്ധുരതരാംഗിയവള്‍
ഹന്ത ശയിക്കുന്നതേവള്‍ കിന്തു വൈദേഹിയോ
 
ചാലവേ നിറഞ്ഞുബത നീലമലപോലെ
സ്ഥൂലതരമാകിയൊരു ജാലം സുഖിക്കുന്നു
 
സാധുതര രൂപമിതി നാരിയിവള്‍ തന്നില്‍
വൈധവ്യ ലക്ഷണം കാണുന്നു നൂനം
 
വൈദേഹിയല്ലിവള്‍ സീതാം ന പശ്യാമി
കേവലം മൃഗയിതും ആഹന്തയാമി
 
ശിംശപാമൂലമതില്‍ വാഴുന്ന തയ്യലിവള്‍

സ്വസ്തി ഭവതു തവ

Malayalam
സ്വസ്തി ഭവതു തവ മര്‍ക്കടവീര
നിസ്‌തുല വിക്രമ മല്‌ക്കലി മോചന
 
(പ്രവിശ ജവേന പുരീമിമാംപ്രതി
പ്രവിശ ജവേന പുരീം)
 
വിധിശാപാലഹമിഹ വാഴുന്നു
അതിനാല്‍ മോചനം തവ കരഹതിയാല്‍
 
പോകുന്നേനഹം ലങ്കാലക്ഷ്‌മി
സുഖമായ്‌ പോയ്‌ നീ കാണ്‍ക സീതയെ

ആരിവിടെ വന്നതാരെടാ മൂഢാ

Malayalam
സീതാമന്വേഷണംചെയ്‌വതിനതിതരസാ ലങ്കയില്‍ പുക്കശേഷം
ലങ്കാ സാ കാമരൂപാ കപിവരനികടം പ്രാപ്യ ഘോരാട്ടഹാസൈഃ
ആരക്താവൃത്തനേത്രാ ഘനതരരദനാ രാവണസ്യാജ്ഞയാലേ
രക്ഷാം കര്‍ത്തും പുരസ്യ ഭ്രുകുടിതകലുഷം തം ഹനൂമന്തമൂചേ
 
ആരിവിടെ വന്നതാരെടാ മൂഢാ
ആരിവിടെ വന്നതാരെടാ
 
രാവണവചസാ പാലിതുമിഹ ഞാന്‍
കേവലമിവിടെ മൃതിയേഗതനായ്‌

 

ഇത്ഥം പറഞ്ഞു കപിവീരനുടന്‍ ഹനൂമാന്‍

Malayalam
ഇത്ഥം പറഞ്ഞു കപിവീരനുടന്‍ ഹനൂമാന്‍
തസ്‌മാന്മഹേന്ദ്രശിഖരാദ്‌ ദ്രുതമുല്‍പപാത
ഗത്വാഥ മാര്‍ഗ്ഗഗതനാം ഹിമവത്തനൂജം
തട്ടീട്ടുടന്‍ തമുരസാ സ തു നിര്‍ജ്ജഗാമ

തതോ ഹനൂമാന്‍ സുരസാമുഖാന്തഃ
പ്രവിശ്യ നിർഗമ്യ ച കര്‍ണ്ണരന്ധ്രാല്‍
നിഹത്യ വേഗാല്‍ സ തു സിംഹികാം താം
വിവേശ ലങ്കാം കപിപുംഗവോയം

 

Pages