രാവണന്‍

Malayalam

വാരയ മേ വിശിഖാൻ സുഭീമാൻ രാഘവ

Malayalam

രാവണൻ
വാരയ മേ വിശിഖാൻ സുഭീമാൻ രാഘവ, ശൗര്യനിധേ,
വൃത്രവിമർദ്ദനദത്തരഥത്തിൽ കേതനമെയ്തുമുറിച്ചിടുവൻ.
സാധുശരങ്ങളയച്ചിഹ നിന്നുടെ മാതലിയെക്കൊലചെയ്തിടുവൻ.

ശ്രീരാമൻ
മാതലിയേയെയ്യുന്നൊരു നിന്റെ ശരാസനമെയ്തു മുറിച്ചിടുവേൻ
വാരയ മേ വിശിഖം സുഭീമം രാവണ, ശൗര്യനിധേ!
സാധുതരം തവ തേരുതെളിക്കും സൂതനെയെ ഹനിച്ചിടുവൻ

രാവണൻ
ആജിയിലാശു ജവത്തോടടുക്കും വാജികളെയെയ്തു കൊന്നിടുവേൻ

ശ്രീരാമൻ
ഭീമനിനാദകളാകിയ നിൻ രഥനേമികളെയെയ്തറുത്തിടുവേൻ

മാനുഷരാഘവ, നിന്നെ

Malayalam

രാവണൻ:
മാനുഷരാഘവ, നിന്നെ ഹനിപ്പാനാസുരമസമയച്ചീടുന്നേൻ.

ശ്രീരാമൻ:
രാവണ, നിനനുടെയാസുരമസം ആഗ്നേയത്താൽ ഖണ്ഡിക്കുന്നേൻ.

രാവണൻ:
രാമ, മയൻ മമ തന്നതൊരസ്ത്രം ഭീമതരമിതയച്ചീടുന്നേൻ.

ശ്രീരാമൻ:
രാവണ, നിന്നുടെ ഘോരമയാസ്ത്രം ഗാന്ധർവേണ തടുത്തീടുന്നേൻ.

രാവണൻ:
സൗര്യവരാസ്ത്രമയച്ചീടുന്നേൻ വിരവൊടു നിൻ തലമുറിചെയ്വതിനായ്.

ശ്രീരാമൻ:
വിശിഖവരൈരിഹ തവ സൂര്യാസ്ത്രം സുശിതൈരധികം ശിഥിലം ചെയ്തുവേൻ.

ആരെടാ സോദരനാകിയ ശത്രുവോ

Malayalam

ആരെടാ സോദരനാകിയ ശത്രുവോ
വീരനായോടിയിണഞ്ഞു വിഭീഷണ
അത്ര തവ തലയറുത്തവനിയതിലാക്കുവാൻ
ശക്തിയിതു പരിചിനൊടു യാത്രയാക്കുന്നു ഞാൻ
ആരെടാ രാക്ഷസൻ മുന്നം തടുത്തതു
വീരനെന്നോർത്തിട്ടു സൗമിത്രിയോടാ?
തവ തലയെയിതു ധരണിയതിലറുത്തുമറിക്കും
കവമൊടതു രണചതുരനെങ്കിൽ തടുക്ക
 

മന്ത്രിപ്രവരരെക്കൊന്നൊരു നിങ്ങളെ

Malayalam

ശ്ലോകം
ഏവം തൻകാന്ത ചൊല്ലും മൊഴി ദശവദനൻ കേട്ടു ഖേദേന സാകം
ശ്രീരാമൻതന്നൊടഗ്രേ പടപൊരുതുടനേ മർത്തുകാമസ്തദാനീം
നഷ്ടേ മൂലേ ബലേ അസാവുരുതരപരുഷംപൂണ്ടു യുദ്ധായ ഗത്വാ
ശ്രീരാമം പോരിനായിഗ്ഘനതരനിനദൈരാശു ചൊന്നാനിവണ്ണം.

പദം
മന്ത്രിപ്രവരരെക്കൊന്നൊരു നിങ്ങളെ
അന്തകൻകൈയിൽ കൊടുത്തുടനെന്നുടെ
ചിന്തയിലുള്ളോരു താപമടക്കുവേൻ
ബന്ധുരം താമസമസ്ത്രമയച്ചുടൻ
പ്ലവഗകുലമഖിലപി ധരണിയതിലാക്കി
വിവശതരഹൃദയമൊടു വിരതിയണിയിപ്പേൻ
വിബുധവരരൊടു പൊരുതു വിജയമണയും മേ
വിവിധരണചതുരനായേവനെതിരുള്ള?
 

വൈരി രാവണനാകിയ

Malayalam

വൈരി രാവണനാകിയ വീരരിൽമൗലി രാമന്നു
സീതയെ നല്കുകയോ ഞാൻ കാതരാക്ഷി ജീവനാഥേ!
അല്ലയായ്കിൽ രാമൻതന്റെ നല്ല ബാണംകൊണ്ടു യുദ്ധേ
ചൊല്ലെഴും ദേവലോകത്തിൽ മെല്ലവേ ഞാൻ പോകയോതാൻ.
ചൊല്ലുക കാര്യമെന്നോടു നല്ലമതിയുള്ള ധന്യേ!
വല്ലാതെ വലഞ്ഞു ഞാനും വല്ലഭേ, മനോഹരാംഗി!
 

മാനിനീമൗലിമാലികേ

Malayalam

ശ്ലോകം:
തദനു നിശിചരാ വിദ്രവിച്ചു പുരത്തിൽ
ത്വരയൊടു ദശകണ്ഠം പ്രാപ്യ ചൊന്നാരവസ്ഥാം
സുതവധമതു കേട്ടിട്ടപ്പൊഴേ വീണു ഭൂമൗ
മതിയതിലതിതാപാൽ കാന്തയാം താം ജഗാദ.

പോരിന്നു നീപോക

Malayalam

പോരിന്നു നീപോക ജവേനസു-
വീരന്മാരാകിയ പേർകളോടും
ഒരുനാളുമൊരുവനെന്നോടിവണ്ണമേതു
മൊരുനേരവും ചെയ്തുവില്ലയല്ലോ
അരിയായി വന്നതൊരു രാമനാലെ  ഇന്നു
പരിതാപമുണ്ടായി മനതാരിൽ

അമരരൊടുമമർ ചെയ്തുമിളകാതെ

Malayalam

അമരരൊടുമമർ ചെയ്തുമിളകാതെ നിൻ ബലം
വിഫലമായി വന്നിതോ സഹജ വീര!
ഭീമ രണ ചതുരനാം രാമനോടു പോരിൽ
ഭീമ ബല വിക്രമ കുംഭകണ്ണൎ
മസ്തക കരാംഘ്രികളുമറ്റു രണഭൂമിയിൽ
ചത്തിതോ നീ മഹാ വീര വീര !

വൈരികൾ വന്നു പുരത്തെച്ചുറ്റി

Malayalam

വൈരികൾ വന്നു പുരത്തെച്ചുറ്റി പാരം ബലമോടിദാനീം
വീരരാം രാക്ഷസരേയും കൊന്നിട്ടോരാതിരിക്കുന്നിവിടേ
പോരിലഹോ രാമനെപ്പരിചോടവമാനവും ചെയ്തു
വീരനായനീയവരെയെല്ലാമോരാതെ കൊല്ലണമിപ്പോൾ

Pages