നിവാതകവച കാലകേയവധം

കാലകേയവധം ആട്ടക്കഥ ബുക്ക് കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാൻ

Malayalam

അംബുധിതുല്യ

Malayalam

അംബുധിതുല്യമായീടുമോപല്വലം?
ജംബുകംസ്തംബേരമത്തോടുതുല്യമോ?
പൊൻമലസർഷപമെന്നതുപോലെയാം
നമ്മിലുള്ളന്തരംനന്മയിലോർക്കെടോ

ഇത്തരമോരോതരം

Malayalam

ഇത്തരമോരോതരംവാക്കുചൊന്നതി-
നുത്തരമെന്നുടെസായകംചൊല്ലിടും
ദുസ്തരമാകുന്നദൈത്യസൈന്യാർണ്ണവം
നിസ്തരിപ്പാനഹംനൽത്തറിക്കൊത്തിടും

കണ്ടുകൊള്‍കെങ്കിലോ

Malayalam

ചരണം6:
കണ്ടുകൊള്‍കെങ്കിലോ നിന്‍ തല
ഖണ്ഡിച്ചു ദണ്ഡധരന്നു നല്‍കീടുന്നതുണ്ടു
ഞാന്‍ തണ്ടാര്‍ശരവൈരിതന്നുടെ പാദങ്ങള്‍
രണ്ടാണു് കുണ്ഠിതമില്ലിനിക്കോര്‍ക്കനീ

പണ്ടൊരുവാനരം

Malayalam

ചരണം5:
പണ്ടോരു വാനരം വാരിധി ലംഘിക്ക-
കൊണ്ടിന്നു മറ്റൊരു മര്‍ക്കടഞ്ചാടുമോ
ഉണ്ടു ചിറകിനിക്കെന്നോര്‍ത്തു മക്ഷിക
പക്ഷീന്ദ്രനോടു തുല്യം പറന്നീടുമോ

രാവണന്‍ തന്നെ

Malayalam

ചരണം4:
രാവണന്‍ തന്നെ രണഭുവി കൊന്നൊരു
രാമനോര്‍ത്തീടുകില്‍ മാനുഷനല്ലയോ
ഏവം പറയുന്ന നിന്നെ ഞാനിപ്പഴേ
കേവലം കാലപുരത്തിലാക്കീടുവന്‍

ജംഭാരിമുമ്പാം

Malayalam

ചരണം3:
ജംഭാരിമുമ്പാം നിലിമ്പരെല്ലാം മമ
സംഭാഷണേനൈവ ഡംഭം വെടിയുന്നു
കിം ഭവാനെന്നോടു പോര്‍ ചെയ്‌വതിന്നലം
സത്ഭാവമെത്രയും നന്നു നരാധമ

ആരെന്നുനീ

Malayalam

മന്ഥക്ഷ്മാധരമഥ്യമാനജലധിധ്വാനപ്രതിദ്ധ്വാനിനാ
പാർത്ഥക്ഷ്വേളിതനിസ്വനേനജലദോദഞ്ചദ്രവേണാകുലൈ:
ക്രുദ്ധൈരാശുനിവാതപൂർവകവചോ യുദ്ധായബദ്ധാദരം
സാർദ്ധംദാനവപുംഗവൈരഭിഗതോ വാചംബഭാഷേർജ്ജുനം

ചരണം 1:
ആരെന്നു നീ പറഞ്ഞീടേണമെന്നോടു
പോരിനായ് വന്നതും ചാരുകളേബര
മാരനോ മാധവന്‍ താനോ മഹാമതേ
മാരാരിയോ മാനുഷരിലൊരുവനോ?

വാടാ പോരിന്നായിവിടെ

Malayalam

രണായാജുഹുവേ പാർത്ഥോ
നിവാതകവചാദികാൻ
സാഗരാന്തശ്ചരാൻദൈത്യാൻ
ജ്യാഘോഷൈ:പരികമ്പയൻ

പല്ലവി
വാടാപോരിന്നായിവിടെപ്പാടവമുണ്ടെങ്കിൽ

ചരണം 1:
കൂടലർകാലനാംഗുഡാകേശനാകുന്നഞാൻ
ആടൽതീർന്നുരണനാടകംപരിചിലാടുവതിനുവാടാ
അധികമൂഢാശഠതകൂടാഅസുരകീട

ചരണം 2:
ആശുപോർചെയ്കിൽജീവിതേശനെകണ്ടീടുംനീ
മേചകാംബുദനീകാശദേഹദനുജേന്ദ്ര!
കഠിനകവച!കിമിഹവാചാനിവാതകവച
അതിനീച

ചരണം 3:
വാരിധിയിലൊളിച്ചുവാസംചേരാനിനിക്കു
വീരനെങ്കിലിഹപോരിൽ
നേരിടുവതിന്നുവരികശൂര!നിജഗഭീര!
സമധീരഅതികഠോര

Pages