നിവാതകവച കാലകേയവധം

കാലകേയവധം ആട്ടക്കഥ ബുക്ക് കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാൻ

Malayalam

രംഗം പത്ത്

Malayalam

അർജ്ജുനൻ സമുദ്രതീരത്ത് ചെന്ന് നിവാതകവചാദികളെ പോരിനുവിളിക്കുന്നു. തിരമാലകൾക്കുള്ളിലാണ് ഇവർ വസിക്കുന്നത് എന്ന് സങ്കൽപ്പം.

തദീയന്നിയോഗംകിരീടഞ്ചമൂർദ്ധനി

Malayalam

തദീയന്നിയോഗംകിരീടഞ്ചമൂർദ്ധനി
വഹന്നാഹവായപ്രതസ്ഥേസസൂത:
അസാവഭ്യമിത്രീണമാസാദ്യതീരം
പയോധേസ്സദദ്ധ്‌മൗചശംഖംകിരീടി:

മന്നവ നിവാതകവച

Malayalam

ചരണം2:
മന്നവ നിവാതകവചനെന്നൊരസുരനുണ്ടതീവ
ദുര്‍ന്നിവാരവീര്യനധിക സൈന്യസംയുതന്‍
(മനിജതിലക മമ മൊഴികള്‍ നിശമയാധുനാ)

ചരണം3:
അന്യരാല്‍ അവദ്ധ്യനേഷമാനുഷാദ്ദൃതേ ധരിക്ക
ധന്യശീല ചെന്നവനെ നിഗ്രഹിക്കണം

എത്രയും കൃതാര്‍ത്ഥനായി

Malayalam

ചരണം1:
എത്രയും കൃതാര്‍ത്ഥനായി നിന്നുടെ കൃപാബലേന
 വൃത്രവിമത ഗുരുദക്ഷിണ തരുന്നതുണ്ടു ഞാന്‍

പല്ലവി:
അമരതിലക മമ മൊഴികള്‍ നിശയാധുനാ

ചരണം2:
ഉഭയഥാ ഗുരുത്വമുണ്ട് തവ സുരവരാധിനാഥ
സഭയനല്ല ജീവമപിച ദാതുമിന്നഹം
(അമരതിലക മമ മൊഴികള്‍ നിശയാധുനാ)

മനുജതിലകമമ

Malayalam

സുതംസമാഹുയസുശിക്ഷിതാസ്ത്രം
സുരേശ്വരസ്സൂനൃതയാചവാചാ
കദാചിദേനംഗുരുദക്ഷിണാമിഷാൽ
വധംയയാചേദിവിഷദ്വിരോധിനാം

പല്ലവി:
മനുജതിലകമമമൊഴികൾനിശമയാധുനാ

അനുപല്ലവി:
രജനികരകുലാവതംസരത്നമേധനഞ്ജയാശു

ചരണം 1:
അസ്ത്രശസ്ത്രമെങ്കൽനിന്നുപുത്രനീപഠിച്ചതിന്നു
പാർത്ഥിവഗുരുദക്ഷിണതരേണമിന്നുനീ

രംഗം ഒൻപത്

Malayalam

ഇന്ദ്രസഭ ആണ് രംഗം. ശസ്ത്രവിദ്യകളും മറ്റും പഠിച്ച അർജ്ജുനനോട് ഗുരുദക്ഷിണയായി ദേവശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ ഇന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഈ രംഗത്തിൽ.

പിതുർമ്മഹേന്ദ്രാന്മഹനീയകീർത്തി:

Malayalam

പിതുർമ്മഹേന്ദ്രാന്മഹനീയകീർത്തി:
സമ്പ്രാപ്തവാൻഅസ്ത്രകലാസുകൗശലം,
സംഗീതവിദ്യാമപിചിത്രസേനാൽ
സുഖംന്യവാൽസീൽദിവിപാണ്ഡൂനന്ദന:

ബീഭല്‍സുവൃത്താന്തമജാതശത്രവേ

Malayalam

ബീഭല്‍സുവൃത്താന്തമജാതശത്രവേ
നിവേദിതുംരോമശതാപസോത്തമം
ആദിശ്യശസ്ത്രാണിസമന്ത്രപൂര്‍വകം
ന്യപീപഠത്തംത്രിദശാധിനായക:

പൂരുവംശജന്മാരാം

Malayalam

പല്ലവി:
ശ്രൃണുമേസുരവരസല്ലാപം

ചരണം 1:
പൂരുവംശജന്മാരാംപുരുഷപുംഗവന്മാരേ
പുരുഹൂതകാണ്മാനുള്ളിൽഭൂരികൗതുകംമേ

ചരണം 2:
അത്രയുമല്ലകേൾനീധാത്രീതലത്തിലുള്ള
തീർത്ഥങ്ങൾസേവിപ്പാനുംസംഗതിവന്നുകൂടും

ചരണം 3:
സാധുജനങ്ങളുടെസന്നിധിവിശേഷണ
സാധ്യമല്ലാത്തവസ്തുസാധിച്ചീടുന്നുനൂനം

Pages