നിവാതകവച കാലകേയവധം

കാലകേയവധം ആട്ടക്കഥ ബുക്ക് കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാൻ

Malayalam

മൂഢാ നീമതിയാകുമോ

Malayalam

ശ്രുത്വാസുഹൃന്നിധനമാത്തശരാസിചാപോ
ഗത്വാജവേനചതുരംഗബലൈസ്സമേത:
മദ്ധ്യേവിയൽപഥമമുംന്യരുണൽസദൈത്യോ
മൃത്യോർവശംകിലഗതോനിജഗാദപാർത്ഥം.26

പല്ലവി:
മൂഢാനീമതിയാകുമോമുന്നിൽനിന്നീടാൻ
മൃഢാനീമതിയാകുമോ

ചരണം 1:
മർത്ത്യനായനീയിന്നുദൈത്യരോടുപോർചെയ്കിൽ
ശക്തനായഹരിയോടെതിർക്കുമതി-
മുഗ്ദ്ധമായമൃഗമെന്നുവന്നുഭുവി

അത്യത്ഭുതംതന്നെ

Malayalam

പല്ലവി:
അത്യത്ഭുതംതന്നെ മര്‍ത്ത്യനതിദുര്‍ബ്ബലന്‍
ദൈത്യരെ ഹനിച്ചതോര്‍ത്താല്‍

ചരണം1:
അദ്യൈവ ഞാന്‍ ചെന്നു മായാബലേന തം
സദ്യോ ഹനിച്ചീടുന്നേന്‍
ദൈന്യം വെടിഞ്ഞു വൈകാതെ പുറപ്പെടുക
സൈന്യങ്ങളൊക്കെയധുനാ

ദൈത്യേന്ദ്രമകുടമണി

Malayalam

ഹത്വാനിവാതകവചംസമരേസസൈന്യം
പ്രസ്ഥാതുമിച്ഛതിദിവംത്രിദേശേന്ദ്രസൂനൗ
ദൈത്യാസ്തുകേചനസഭേത്യഹതാവശിഷ്ടാ
നത്വാതമൂചുരഥസംസദികാലകേയം

പല്ലവി:
ദൈത്യേന്ദ്രമകുടമണിദേദീപ്യമായജയ
കൃത്യജ്ഞമൊഴികേൾക്കമേ

ചരണം 1:
പാർത്ഥനെന്നൊരുമനുജമൂർത്തിയെകൈക്കൊണ്ടു
മൃത്യുതാൻതന്നെയധുനാ
ചേർത്തിതുനിവാതകവചാദികളെയൊക്കവേ
മാർത്താണ്ഡസുതമന്ദിരേ
 

Pages