നിവാതകവച കാലകേയവധം

കാലകേയവധം ആട്ടക്കഥ ബുക്ക് കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാൻ

Malayalam

സംഗരത്തിനായ്

Malayalam

ചരണം 4:
സംഗരത്തിനായ്‌വന്നനീയുമിന്നു
സായകങ്ങള്‍തടുക്കസമ്പ്രതിമേ
തുംഗവീരകുരുപുംഗവാശുതവ
ശമനമന്ദിരഗമനമിന്നുഭവിക്കും

മായകൊണ്ടു

Malayalam

ചരണം 3:
മായകൊണ്ടുമറഞ്ഞെന്നെമോഹിപ്പിച്ച-
തുചിതമല്ലിതുദിജിതപുംഗവതേ
ന്യായമാകുന്നതുമിങ്ങുനിന്നുതന്നെ
സമരമമ്പൊടുചെയ്കനാംവിരവോടെ

കണ്ടുകൊൾകമമ

Malayalam

ഹതാനഥാകർണ്ണ്യഭടാൻസ്വകീയ‍ാൻ
ധൃതായുധോസാവപികാലകേയഃ
രണായസദ്യോഭിജഗാമപാർത്ഥം
തൃണായമത്വാഭിധധേസചൈവം

(( ഈ ശ്ളോകത്തിന്‌  പാഠഭേദം:

ഹതനാഥാകർണ്യഭടാൻസ്വകീയാൻ
ധൃതായുധസ്താവഭികാലകേയഃ
രണായസദ്യോനിജഗാമപാർത്ഥം
തൃണായമത്വാനിജഗാദചൈവം ))

പല്ലവി:
കണ്ടുകൊൾകമമബാഹുപരാക്രമം
മണ്ടിടൊല്ലപോരിൽനീ

ചരണം 1:
മാനുഷാധമമറന്നുപോയിതോനീ
മുന്നമെന്നൊടുതോറ്റതാജിതന്നിൽ
മാനഹാനിയല്ലയോവാനരത്തെയി-
ന്നാശ്രയിച്ചതുനിശ്ചയംവലുതേ

അത്രമറുത്തുകരുത്തൊടെ

Malayalam

ചരണം 7:
അത്രമറുത്തുകരുത്തൊടെതിര്‍ത്തൊരു
ശക്തിമതാംവരനാകിയനിന്‍തല
കൂര്‍ത്തനഖാഗ്രംകൊണ്ടുപിളര്‍ന്നഥ
ചീര്‍ത്തശരീരമശേഷംകളവന്‍

(( ഏഴാംചരണത്തിന്‌പാഠഭേദം

കൂര്‍ത്തനഖാഗ്രംകൊണ്ടിഹനിങ്ങളെ
ചീര്‍ത്തശരീരമശേഷംരണഭൂവി
സത്വരമേവപിളര്‍ന്നുടനന്തക-
പത്തനവാസികളാക്കുവനിപ്പോള്‍

ഏഴാംചരണത്തിലെഉത്തരാര്‍ദ്ധത്തിന്‌മറ്റൊരുപാഠം

കയ്ത്തലഹതികൊണ്ടാശുതരേണ
തകര്‍ത്തീടുന്നൊണ്ടധുനാഞാന്‍ ))

കാർമ്മുകശര

Malayalam

ചരണം 6:
കാർമ്മുകശരധാരികളെന്നുള്ളൊരു
ദുർമ്മദമേറിയനിങ്ങളെയൊക്കെ
നിർമ്മഥനംചെയ്യാനായ്‌സംഗര
കർമ്മംനോക്കീടുംഞാനധുനാ

ദുഷ്ടതതടവിന

Malayalam

ചരണം 5:
ദുഷ്ടതതടവിനനിങ്ങളെയൊക്കവേ
മുഷ്ടികള്‍കൊണ്ടുഹനിപ്പതിനിപ്പോള്‍
ക്ളിഷ്ടതയൊട്ടുമെനിക്കില്ല,റികതി-
ധൃഷ്ടതമതിമതിദൈത്യന്മാരേ

ബാഹുബലം

Malayalam

ചരണം 3:
ബാഹുബലംപരിചോടുണ്ടെന്നി
ട്ടാഹവമാശുതുടങ്ങുകിൽനിന്നുടെ
ദേഹമഹംശരവഹ്നിയിലഴകോ-
ടാഹുതിചെയ്യുന്നുണ്ടിഹസഹസാ

രണഭുവി കാണാം

Malayalam

പല്ലവി:
രണഭുവികാണാംപരാക്രമംതവ
രണഭുവികാണാംപരാക്രമം

ചരണം 2:
കൃത്യാകൃത്യവിവേകംനിതരാം
ദൈത്യജനങ്ങൾക്കുണ്ടോപാർത്താൽ
ഇത്തരമോരോവാക്കുകൾചൊൽവതു
മൃത്യുവശംഗതനായിട്ടല്ലോ

Pages