കാലകേയവധം അർജ്ജുനൻ മാതലി

കാലകേയവധം രംഗം രണ്ടിൽ അർജ്ജുനനെ മാതലി തേരിലേറ്റി സ്വർഗ്ഗലൊകത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം. 

Malayalam

ചന്ദ്രവംശമൗലിരത്നമേ

Malayalam

ചരണം 1:
ചന്ദ്രവംശമൗലിരത്നമേ ഞാനുമിന്ദ്ര
സൂതനെന്നറിഞ്ഞാലും ഹൃദി
സാന്ദ്രമോദമരുൾചെയ്കയാലിവിടെ
വന്നതെന്നു കരുതീടുക സാമ്പ്രതം

[[ ചരണം 2:
ഉമ്പർ കോനായി ദിദൃക്ഷതേത്വ-
മമ്പിനോടതിനയച്ചു മാം ഒരു
കമ്പമെന്നിയെ പുറപ്പെടുകരികൾ
കുമ്പിടുന്ന ചരണാംബുജനാം നീ   ]]