ശിഖിനിശലഭം

കിരാതം ആട്ടക്കഥയിൽ രംഗം 3ൽ ഗൗരീശം മമ എന്ന പദത്തിനു മുന്നേ തപോവനം കാണുമ്പോൾ അർജ്ജുനൻ ശിഖിനിശലഭം എന്ന ഈ ആട്ടം ആടാറുണ്ട്. 

ദേവയാനി സ്വയംവരം ആട്ടക്കഥയിൽ രംഗം ആറിൽ കചൻ ശുക്രാചാര്യരുടെ തപോവനം കാണുമ്പോളും ഇത് ആടാറുണ്ട്.

Malayalam

സരസിജശരരൂപ

Malayalam
ദൈതേയാധിപനിര്‍ജ്ജിതാമരപതേരാജ്ഞാംഗൃഹീത്വാതതഃ
പ്രീതംതംമൃതജീവനീമനുവരംലബ്ധുംകവേരുത്തമം
പ്രത്യര്‍ത്ഥിപ്രശമായദേവസദനാദാഗത്യഭക്ത്യാസമം
നത്വാസംസ്ഥിതമംഗിരസ്സുതസുതംസോവാചവാചംയമഃ
 
സരസിജശരരൂപ! മേ സന്നിധിയിങ്കല്‍
വരികയിശിശുരത്നമേ
 
നിരുപമഗുണഗണ-മണയുന്നനിന്നുടെ
വരവേതുപുരേനിന്നെ-ന്നറിവതിനുരുമോഹം
 
ധീരന്മാരണിമൌലി-ഹീരരത്നമേനിന്‍റെ
ചാരുരൂപലാവണ്യസാരസ്യഗുണങ്ങളെ
 
ഉരഗേന്ദ്രനുരചെയവാന്‍ശ്രമിക്കിലുംരസന-

പരമേശ പാഹി പാഹി മാം

Malayalam
പ്രിയതമയോടുമേവം യാത്രചൊല്ലീട്ടു പാർത്ഥൻ
ഭയമൊഴിയെ നടന്നാനുത്തരാശാം വിലോക്യ
സ്വയമിതി ഗിരികന്യാവല്ലഭം ഭക്തിപൂർവ്വം
ജയ ജയ പരമേശാ പാഹിമാമെന്നു ചൊല്ലി
 
പല്ലവി:
പരമേശ പാഹി പാഹി മാം സന്തതം സ്വാമിൻ
ഹര പുരനാശന ദൈവമേ
 
ചരണം1:
പരിതാപം വൈരിവീരർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം
പരിചിൽ കളഞ്ഞേറ്റം പരമകരുണയാൽ
പുരുഹൂതാനുജാദിഭുവന‌വന്ദ്യ, പോറ്റി !
 
ചരണം2:
ദുഷ്ടബുദ്ധികൾ നൂറ്റുവർ ദുഷ്ടരാം ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രരാമവർകൾ