ത്രിഗർത്തവട്ടം

ഉത്തരാസ്വയംവരം രംഗം നാലിൽ ത്രിഗർത്തന്റെ തിരനോക്ക് കഴിഞ്ഞ് തന്റേടാട്ടം മുതൽ ഗോക്കളെ അപഹരിക്കലും തുടർന്ന് രംഗം അഞ്ചിൽ വലലനോട് തോറ്റ് പിൻവാങ്ങുന്നതും വരെയുള്ള ത്രിഗർത്തന്റെ ആട്ടത്തെ പൊതുവെ ത്രിഗർത്തവട്ടം എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ട് രംഗങ്ങൾ ആയി നീണ്ടതാണ് ത്രിഗർത്തവട്ടം. ആയതിനാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പദങ്ങളും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

Malayalam

മദിച്ചു വെട്ടുവാൻ വന്ന

Malayalam

ചരണം
മദിച്ചു വെട്ടുവാൻ വന്ന മഹിഷത്തിനൊടു സാമം
വദിച്ചാലതുകൊണ്ടേതും ഫലിച്ചിടുമോ ?
ഉദിച്ച ഗർവമോടേവം കഥിച്ച നിന്നുടെ ദേഹം
പതിച്ചീടും ശരങ്ങൾകൊണ്ടവനീതലേ.

കരികളും കിരികളും

Malayalam

ചരണം
കരികളും, കിരികളും, ഹരിണങ്ങൾ, ജംബുകങ്ങൾ
ഗിരികളിൽ നിരവധി തുരുതുരനേ,
പൊരുവതിനൊരുമിച്ചു വരികിലുമൊരു ഭയം
ഹരിവരനുദിക്കുമോ? കരുതുക നീ.
പല്ലവി
മൂഢമതേ! രണനാടകമാടുക പാടച്ചരകീടാ.

ത്രിഗർത്തനാഥന്റെ

Malayalam

ചരണം
ത്രിഗർത്തനാഥന്റെ ഭുജമഹത്വമറിഞ്ഞിടാതെ
തിമിർത്തമദത്തോടു വന്നെതിർത്ത നിന്നെ,
വികർത്തനാത്മജൻ തന്റെ പുരത്തിലയച്ചീടുവൻ;
കിമർത്ഥം വികത്ഥനങ്ങൾ നിരർത്ഥമഹോ !
പല്ലവി
കുടിലമതേ ! പടപൊരുവതിനുടമയൊടടർ നിലമതിൽവാടാ !

മൂഢമതേ രണനാടകമാടുക

Malayalam

മദ്ധ്യേ യുദ്ധമഥ ത്രിഗർത്തപതിനാ ക്രുദ്ധേന ബദ്ധേ നൃപേ
ബന്ധും തം വിമതഞ്ച മോക്തുമചിരാൽ ബന്ധുഞ്ച സഞ്ചിന്തയൻ
സന്ധാവൻ പരിപന്ഥി സിന്ധുര ഹരിർ  ദ്രാഗ്ഗന്ധവാഹാത്മജഃ
സ്കന്ധാവാരധുരന്ധരഃ പഥി രിപും രുന്ധൻ ബഭാഷേ രുഷാ.
പല്ലവി
മൂഢമതേ! രണനാടകമാടുക പാടച്ചരകീടാ!
അനുപല്ലവി
കൂടകർമ്മങ്ങൾ ഫലിച്ചീടുമെന്നോർത്തിടാതെ
പാടവമുണ്ടെങ്കിൽവന്നടുത്തീടുക .
ചരണം
ഒളിച്ചുവന്നു ഗോക്കളെത്തെളിച്ചുകൊണ്ടുപോകാതെ
വെളിച്ചത്തു വാടാ പോവാനയച്ചീടുമോ !
കളിച്ചീടേണമൊന്നടർക്കളത്തിൽ നമുക്കതിനു
വിളിച്ചീടുന്നിതാ നിന്നെ വലലനഹം .
 

ജീവിതത്തിലാഗ്രഹ

Malayalam

ജീവിതത്തിലാഗ്രഹമുണ്ടാകിലോ
കേവലമിതു കേളെടാ!
സാവധാനം വന്നു ഗോധനങ്ങൾ തന്നു ,
ചേവടിത്താരിണകൾ തൊഴുതഥ
സേവകോ ഭവ ഝടിതി മമ യുധി.
പല്ലവി
കല്യനെങ്കിൽ നില്ലെടാ! ഗോകുലചോരാ!
കല്യനെങ്കിൽ നില്ലെടാ.

ഭീഷണികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ

Malayalam

ഭീഷണികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ
ഭയമുള്ള ഭോഷനല്ല ഞാനെടാ
ഭാഷണത്തിലുള്ള ശക്തി പോരിൽ വേണം
ഈഷലെന്നിയേ നിന്നെ യുധി
സുരയോഷമാരുടെ പതിയതാക്കുവൻ
പല്ലവി
വാടാ ഭൂപകീടക വീരനെങ്കിൽ വാടാ!

കല്യനെങ്കിൽ നില്ലെടാ

Malayalam

സുയോധനനിയോഗതോ നിശി സ യോധനാഥോ യദാ
വിരാടനൃപഗോധനം കില മഹാധനം നീതവാൻ
തദാ കലിതസാധനോ ഭടജനൈസ്സഹായോധനേ
രുരോധ സ മഹീപതിഃ പഥിവിരോധിനം സായകൈഃ
പല്ലവി
കല്യനെങ്കിൽ നില്ലെടാ ഗോകുലചോര
കല്യനെങ്കിൽ നില്ലെടാ.
അനുപല്ലവി
തെല്ലുമിഹ മമ മനസി ശൃണു ഭയമില്ല
തവ ചതികൾകൊണ്ടയി ജള!
ചരണം
മണ്ഡലാഗ്രംകൊണ്ടു ഞാൻ നിന്റെ
ഗളഖണ്ഡനം ചെയ്തധുനാ
ദണ്ഡപാണിപുരം തന്നിലാക്കീടുവൻ
ചണ്ഡരിപുമദഖണ്ഡനേ ഭുജദണ്ഡമിതു
ശൗണഡതരമറിക നീ.

ആനതേർതുരഗാദി

Malayalam

ചരണം
ആനതേർ തുരഗാദി മേദുര
സേനയോടു സമേതനായഥ
ഞാനുമൊരുവഴി വന്നു ഗോക്കളെ
യാനയിച്ചീടുവൻ വിരവൊടു
പല്ലവി
കേൾക്കമേ വചനം ത്രിഗർത്തപതേ! പോക
മാത്സ്യേശ്വരഗോക്കളെക്കൊണ്ടാശു വരിക ഭവാൻ.

പോർക്കളത്തിൽ മദിച്ചു

Malayalam

ചരണം 1
പോർക്കളത്തിൽ മദിച്ചു നമ്മൊടു
നേർക്കുമരികളെയാകവേ, ശിത-
ഗോക്കളെയ്തു ജയിച്ചു വിരവൊടു
ഗോക്കളെക്കൊണ്ടുവന്നീടുവൻ.
പല്ലവി
കൗരവേന്ദ്ര നമോസ്തു തേ! നൃപതേ!
കരമാവ കിം വദ !
കൈരവപ്രിയകുലമണേ ! സുമതേ !

Pages