ബകവന വർണ്ണന

ബകവധം രംഗം പതിനഞ്ചിലെ ഭീമന്റെ ബകവന വർണ്ണന.

Malayalam

നിശാചരേന്ദ്രാ വാടാ

Malayalam

അഗ്രാശൈരാശു രാശീകൃതമമിതരസം ദീദിവം പ്രാശ്യ ധീമാന്‍
ഭീമസംയുക്തധുര്യം ശകടമഥ രസാളാന്വിതാന്നപ്രപൂര്‍ണ്ണം
ആരുഹ്യാരക്ത മാല്യാംബരരുധിര സമാലേപനോ രാക്ഷസസ്യ
പ്രാപ്യാരണ്യം ജവേനാഹ്വയത ബത ബകം ഭക്തരാശിം പ്രഭുഞ്ജന്‍