ഹനൂമാനും ഭീമനും

കല്യാണസൗഗന്ധികം കഥയിലെ രംഗം ഒൻപതിൽ അവസാനം ആടുന്നതാണ് ഇത്. 

Malayalam