ലങ്കാലക്ഷ്മി

തോരണയുദ്ധം ആട്ടക്കഥയിൽ രംഗം ഒമ്പതിൽ ലങ്കാലക്ഷ്മി തന്റെ പൂർവ്വകഥ ഓർക്കുന്നതാണ് ഇത്.

Malayalam

ആരിവിടെ വന്നതാരെടാ മൂഢാ

Malayalam
സീതാമന്വേഷണംചെയ്‌വതിനതിതരസാ ലങ്കയില്‍ പുക്കശേഷം
ലങ്കാ സാ കാമരൂപാ കപിവരനികടം പ്രാപ്യ ഘോരാട്ടഹാസൈഃ
ആരക്താവൃത്തനേത്രാ ഘനതരരദനാ രാവണസ്യാജ്ഞയാലേ
രക്ഷാം കര്‍ത്തും പുരസ്യ ഭ്രുകുടിതകലുഷം തം ഹനൂമന്തമൂചേ
 
ആരിവിടെ വന്നതാരെടാ മൂഢാ
ആരിവിടെ വന്നതാരെടാ
 
രാവണവചസാ പാലിതുമിഹ ഞാന്‍
കേവലമിവിടെ മൃതിയേഗതനായ്‌