തേരുകൂട്ടികെട്ടൽ

നിവാതകവചകാലകേയവധം ആട്ടക്കഥയിൽ രംഗം ഒന്നിൽ ഇന്ദ്രൻ മാതലിയോട് ഭൂമിയിൽ പോയി അർജ്ജുനനെ ദേവകാര്യങ്ങൾക്കായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. മാതലിയോട് ഇന്ദ്രൻ തന്റെ സ്വന്തം തേരുതന്നെ അതിനായി കൊണ്ടുപോകാൻ പറയുന്നു. മാതലി ഭവദീയനിയോഗം എന്ന പദം ആടിക്കഴിഞ്ഞാണ് ഈ തേരുകൂട്ടിക്കെട്ടൽ. 

Malayalam

ഭവദീയനിയോഗം

Malayalam

ചരണം 1:
ഭവദീയനിയോഗം ഞാനവതീര്യ ഭുവി പാർത്ഥ-
സവിധേ ചെന്നു ചൊല്ലീടാം തവ വാഞ്ഛിതങ്ങളെല്ലാം
[[ വിടകൊള്ളാമടിയനും വിജയസമീപേ ]]