ലങ്കാപുരാണം

തോരണയുദ്ധം ആട്ടക്കഥയിൽ രംഗം ഒമ്പതിൽ ഹനൂമാൻ സമുദ്രലംഘനം നടത്തി ലങ്കയിൽ എത്തിയശേഷം ലങ്ക കണ്ട് ആടുന്നതാണ് ഇത്. 

Malayalam

ആരിവിടെ വന്നതാരെടാ മൂഢാ

Malayalam
സീതാമന്വേഷണംചെയ്‌വതിനതിതരസാ ലങ്കയില്‍ പുക്കശേഷം
ലങ്കാ സാ കാമരൂപാ കപിവരനികടം പ്രാപ്യ ഘോരാട്ടഹാസൈഃ
ആരക്താവൃത്തനേത്രാ ഘനതരരദനാ രാവണസ്യാജ്ഞയാലേ
രക്ഷാം കര്‍ത്തും പുരസ്യ ഭ്രുകുടിതകലുഷം തം ഹനൂമന്തമൂചേ
 
ആരിവിടെ വന്നതാരെടാ മൂഢാ
ആരിവിടെ വന്നതാരെടാ
 
രാവണവചസാ പാലിതുമിഹ ഞാന്‍
കേവലമിവിടെ മൃതിയേഗതനായ്‌