നിണം വരവ്

Malayalam

ഹാ ഹാ രാക്ഷസവീരാ വിലോകയ

Malayalam

നിരർഗ്ഗളവിനിർഗ്ഗളദ്രുധിതരൂഷിതാക്രന്ദിത-
പ്രതിദ്ധ്വനിതദിങ്‌മുഖാ ബഹുതരം ലുഠന്തി തദാ
സമഗ്രബലമഗ്രജം സകലയാതുധാനൈർവൃതം
നികൃത്തകുചനാസികാ നിരനുനാസികാ സാവദൽ
 

ഹാ ഹാ രാക്ഷസവീരാ വിലോകയ
ഹാ ഹാ വികൃതശരീരാഹിജാതാ

ഹാ ഹാ പീഡ സഹിക്കരുതേ ബത
ഹാ ഹാ വീര സഹോദര പാലയ

ആഹാരയോഗ്യരായുള്ളവരിപ്പോൾ
ആഹാ വിരോധികളായതു പശ്യ
ആഹാ വിജയഹതപതിയാകയാൽ
ആയുസ്സൊടുക്കുക അല്ലായ്കിലേതസ്യ

വല്ല പ്രതിക്രിയാകർത്തവ്യേതി ഹൃദി
കില്ലുകൂടാതെ ഉറച്ചു ചരിച്ചപ്പോൾ
ദോഷലേശത്തോടു വേർവ്വിട്ടൊരു തസ്യ
യോഷാതിലകത്തെ ദർശിച്ചു കാടതിൽ

വാരിജേക്ഷണ ശൃണു വചനം

Malayalam
വാരിജേക്ഷണ, ശൃണു വചനം മമ ശാരദശശിവദന,
വാരിജശരസമ, നിന്നെ കാൺകയാലേ
മാരമാൽ പെരുകീടുന്നെന്നുടെ മാനസേ
 
സാരസോത്ഭവനാദി സുരവരരെല്ലാരും
സാരത വെടിഞ്ഞങ്ങു ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്നു
 
സാരമാകും തവ വിക്രമം കൊണ്ടല്ലൊ,
വാരണവരവരയാനസുശീല!
 
ചെന്താർബാണകേളികൾ ചന്തമോടു ചെയ്‌വതി-
നന്തികേ വരികെന്റെ ബന്ധുരാകാരാ,
 
പന്തൊക്കും കുളിർമുല പുണരുക സാദരം
ബന്ധൂകാധരം നുകർന്നമ്പൊടു സുമതേ!