മദ്ധ്യമാവതി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
വീരവരനെങ്കിലിഹ ലവണാസുരവധം മദ്ധ്യമാവതി
ഏകവീരനാം കൌസല്യാസുതന്‍ ലവണാസുരവധം മദ്ധ്യമാവതി
ബാണമഹാസുര വീര്യഗുണാകര ബാണയുദ്ധം മദ്ധ്യമാവതി
സകലലോകനായക സാരസനയന ഹരേ ബാണയുദ്ധം മദ്ധ്യമാവതി
എന്തിഹ ദിഗന്തര നിരന്തരമിതന്തികേ ബാണയുദ്ധം മദ്ധ്യമാവതി
പുഷ്ടമോദേന ഭാഷിതം മദീയമിദം നിഴൽക്കുത്ത് മദ്ധ്യമാവതി
പറവാനും മാത്രമില്ലെൻ നിഴൽക്കുത്ത് മദ്ധ്യമാവതി
പ്രാണസഖ നിന്നുടയ പ്രാണസഖിയോടു കർണ്ണശപഥം മദ്ധ്യമാവതി
വിജയീഭവ ഹേ സദാ ത്വം കാർത്തവീര്യാർജ്ജുന വിജയം മദ്ധ്യമാവതി
മാനുഷരെല്ലാരും കേൾപ്പിൻ കംസവധം മദ്ധ്യമാവതി
ധീരനാകുമെന്നുടെ വീര്യങ്ങൾ രാജസൂയം (തെക്കൻ) മദ്ധ്യമാവതി
വിമതാവലിരമിതാ യുധി രാജസൂയം (തെക്കൻ) മദ്ധ്യമാവതി
ശ്രുത്വാ ബലേന സ്വഭടാൻ രാജസൂയം (തെക്കൻ) മദ്ധ്യമാവതി
ശ്രീമതേ നമസ്തുഭ്യം മേ ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം മദ്ധ്യമാവതി
മാന്യഗുണവാരിധേ മന്നവകുമാര ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം മദ്ധ്യമാവതി
കളക കളക കലുഷത ഹൃദി ഭൂപ അംബരീഷചരിതം മദ്ധ്യമാവതി
മാമുനിതിലകമേ പോക അംബരീഷചരിതം മദ്ധ്യമാവതി
ആരിവനഹോ സമരഘോരബലനെത്രയും രാജസൂയം (വടക്കൻ) മദ്ധ്യമാവതി
സോദര പാർത്ഥ മഹാരഥ രാജസൂയം (വടക്കൻ) മദ്ധ്യമാവതി
ലഭിച്ചോരു കാമപി വൃദ്ധയെ രുഗ്മാംഗദചരിതം മദ്ധ്യമാവതി
സാരസഭവാത്മജ നാരദമഹാമുനേ രുഗ്മാംഗദചരിതം മദ്ധ്യമാവതി
കോപം മാ കുരുതാമരിമാരേ രുഗ്മാംഗദചരിതം മദ്ധ്യമാവതി
വചിച്ചീടാം കരണീയം രുഗ്മാംഗദചരിതം മദ്ധ്യമാവതി
മാട്ടോലുംമൊഴിമാരേ രുഗ്മാംഗദചരിതം മദ്ധ്യമാവതി
വരുത്തുക ഭവാന്‍ ചെന്നു ധരിത്രീന്ദ്ര രുഗ്മാംഗദചരിതം മദ്ധ്യമാവതി
ധീരനൊരു ധന്വിയിവനാരിഹ സുന്ദരീസ്വയംവരം മദ്ധ്യമാവതി
രാക്ഷസകീടാ ദക്ഷനതെങ്കിൽ സുന്ദരീസ്വയംവരം മദ്ധ്യമാവതി
ഭവതു കരുണാവസതേ സുന്ദരീസ്വയംവരം മദ്ധ്യമാവതി
ജയജയ വസുന്ധരാഭാഗ്യസഞ്ചയ ഖരവധം മദ്ധ്യമാവതി
ആര്യ നിന്നെക്കൈതൊഴുന്നേൻ ഖരവധം മദ്ധ്യമാവതി
അജ്ഞാതവാസമതിലിത്തനു ശാപമോചനം മദ്ധ്യമാവതി
ഏകാന്തതയിൽ നീറും മാനസ ശാപമോചനം മദ്ധ്യമാവതി
സൂര്യസുഗ്രീവവീര്യനീരരാശേ സേതുബന്ധനം മദ്ധ്യമാവതി
സ്വാമിൻ സഘേ രാഘവ സേതുബന്ധനം മദ്ധ്യമാവതി
രാജീവായതലോചന സേതുബന്ധനം മദ്ധ്യമാവതി
ചെയ്തതുഗതമല്ലോ ചെയ്യരുതേവം സേതുബന്ധനം മദ്ധ്യമാവതി
ശരണമെന്നുവന്നവൻ സേതുബന്ധനം മദ്ധ്യമാവതി
ദശാനനസഹോദര വിഭീഷണ സേതുബന്ധനം മദ്ധ്യമാവതി
ശ്രീരാമചന്ദ്ര രാജൻ സേതുബന്ധനം മദ്ധ്യമാവതി
നാഥഭവാനീവിപിനേവാണാല്‍ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം മദ്ധ്യമാവതി
അഹമപിനീയുംഗഹനേവാണാല്‍ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം മദ്ധ്യമാവതി
അധിപനുനീയിക്കാട്ടില്‍ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം മദ്ധ്യമാവതി
വൈരികരീശാനനേരാരാജന്മൃഗനായകരാജന്‍ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം മദ്ധ്യമാവതി
നീവരുമളവും പാദുകയുഗളം വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം മദ്ധ്യമാവതി
വൈരികരീശാനനേ! രാരാജന്‍മൃഗനായകരാജന്‍ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം മദ്ധ്യമാവതി
വരുമളവുന്നീനന്ദിഗ്രാമെ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം മദ്ധ്യമാവതി

Pages