മദ്ധ്യമാവതി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
ധീരധീരവീരഹീര ഹേ സന്താനഗോപാലം മദ്ധ്യമാവതി
താത! തവ കുണ്ഠിതമെന്തഹോ ബാലിവിജയം മദ്ധ്യമാവതി
ഇത്ഥം നക്തഞ്ചരപതിരസൗ തസ്യ ബാലിവിജയം മദ്ധ്യമാവതി
മുഞ്ച മുഞ്ച സുരപതിമതികുമതേ ബാലിവിജയം മദ്ധ്യമാവതി
അംഭോധിതന്നുടയ ഗാംഭീര്യമോര്‍ത്തു മമ ബാലിവിജയം മദ്ധ്യമാവതി
കരിപ്രകര കീചകവധം മദ്ധ്യമാവതി
ചണ്ഡബാഹുവീര്യന്‍മാരാം കീചകവധം മദ്ധ്യമാവതി
ആരൊരു പുരുഷനഹോ കീചകവധം മദ്ധ്യമാവതി
സമര്‍ത്ഥനെന്നൊരു കീചകവധം മദ്ധ്യമാവതി
ചൊടി‍ച്ചുനിന്നു പാരം കീചകവധം മദ്ധ്യമാവതി
ഇന്നു ഞാൻ വരുവതവമാനം ദക്ഷയാഗം മദ്ധ്യമാവതി
ഭവദാഗമേന മമ ദക്ഷയാഗം മദ്ധ്യമാവതി
അമരാധീശ്വരനന്ദന ഉത്തരാസ്വയംവരം മദ്ധ്യമാവതി
ഗുരുപുരേ നിന്നു ഭവാൻ പിരിഞ്ഞതിൽ കുചേലവൃത്തം മദ്ധ്യമാവതി
അന്തകാന്തക പോരും പൊരുതതു കിരാതം മദ്ധ്യമാവതി
മാനവസവ്യസാചി ഞാൻ ചൊന്നതു കിരാതം മദ്ധ്യമാവതി
ഗോത്രജേ എന്റെ ഗാത്രമശേഷവും കിരാതം മദ്ധ്യമാവതി
വൃത്രനാശനപുത്ര ഞാൻ ചൊന്നതു കിരാതം മദ്ധ്യമാവതി
പൊട്ട ഫൽഗുന കാട്ടാളനല്ലിവൻ കിരാതം മദ്ധ്യമാവതി
ധനാശി കിരാതം മദ്ധ്യമാവതി
വേടനാരീ നീ പോടി മഹാമൂഢേ കിരാതം മദ്ധ്യമാവതി
മായയെന്നറിയാതവനോടിഹ കിരാതം മദ്ധ്യമാവതി
ഞായവും ഞായക്കേടും നീ കിരാതം മദ്ധ്യമാവതി
ഗാംഗേയാദാനമിത്യര്‍ച്ചിത ദുര്യോധനവധം മദ്ധ്യമാവതി
പാര്‍ത്ഥിവപതേ കേള്‍ക്ക ഇന്നു ഞാനും ദുര്യോധനവധം മദ്ധ്യമാവതി
എന്തിതു സമാധിദൃഢബന്ധമഴിയുന്നു മമ? ദുര്യോധനവധം മദ്ധ്യമാവതി
ക്ഷത്രിയകിശോരകൻ സുഭദ്രാഹരണം മദ്ധ്യമാവതി
എങ്കിലവനെ ക്ഷണാൽ സുഭദ്രാഹരണം മദ്ധ്യമാവതി
താത പൃഥാസുതമാതരനിന്ദിതേ സുഭദ്രാഹരണം മദ്ധ്യമാവതി
വത്സ ഘടോൽക്കച സുഭദ്രാഹരണം മദ്ധ്യമാവതി
കുത്രവദ കുത്രവദ വൃത്രാരിപുത്രനാം സുഭദ്രാഹരണം മദ്ധ്യമാവതി
കൃഷ്ണ തവ സമ്മതം സുഭദ്രാഹരണം മദ്ധ്യമാവതി
ശാഖാമൃഗപുംഗവ മാ കുരുശോകത്തെ ബാലിവധം മദ്ധ്യമാവതി
ദേവരാജ നമാമി ജയന്തോഹം നരകാസുരവധം മദ്ധ്യമാവതി
വീരരസശോഭകലരുന്നൊരു നരകാസുരവധം മദ്ധ്യമാവതി
ഘോരദാനവേന്ദ്രപുരിയിലാരെടാ നരകാസുരവധം മദ്ധ്യമാവതി
എന്തെടാ നീയെന്നോടിന്നു നരകാസുരവധം മദ്ധ്യമാവതി
പക്ഷികീട നിന്റെ പക്ഷയുഗമതിന്നു നരകാസുരവധം മദ്ധ്യമാവതി
അഹോ സഫലം ചിന്തിതമഖിലം നരകാസുരവധം മദ്ധ്യമാവതി
കുലിശസദൃശനഖമുഖങ്ങൾകൊണ്ടു നരകാസുരവധം മദ്ധ്യമാവതി
നല്ലതുവരികതവ ദേവയാനി സ്വയംവരം മദ്ധ്യമാവതി
എന്തിഹനിതാന്തബലസിന്ധുരഹയാദിരിവ ദേവയാനി സ്വയംവരം മദ്ധ്യമാവതി
കണ്ടുകൊൾക കംസനുടെ പൂതനാമോക്ഷം മദ്ധ്യമാവതി
വീര ദശാനന വരിക സമീപേ രാവണവിജയം മദ്ധ്യമാവതി
ഹന്ത ബാലകാ എന്തു സന്ദേഹം ലവണാസുരവധം മദ്ധ്യമാവതി
മര്‍ക്കട മഹാചപല നിൽക്ക ലവണാസുരവധം മദ്ധ്യമാവതി
സാഹസികള്‍ ആരിവിടെ പോരിനു ലവണാസുരവധം മദ്ധ്യമാവതി
വാചാലവാനര വരിക ലവണാസുരവധം മദ്ധ്യമാവതി
ഉചിതമുചിതം കപേ ലവണാസുരവധം മദ്ധ്യമാവതി
വീരവരനെങ്കിലിഹ ലവണാസുരവധം മദ്ധ്യമാവതി

Pages